نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین­المللازدیدگاهتئوری­هایمدرنامروزین،باتلاش­هایمربوطبهحلوفصلمسالمت­آمیزمناقشاتبیندولت­هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس­هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین­المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی­باشد.
دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین­المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی­رود. درحالی­کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری­هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم­هایمختلفراهحل­هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت­هابه­عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین­الدول (روابطازنوعتجاری،منطقه­ای،محیطزیستیو ....) بشمارمی­رود.

کلیدواژه‌ها