بررسی مبنای مسئولیت و مشروعیت جراحی های زیبایی و ترمیمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون جراحی­های زیبایی در کشور بررسی لزوم مسئولیت و حتی مشروعیت اعمال پزشکان زیبایی احساس می­شود چرا که مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقرارت ایران باید بر مبنای فقه امامیه است بدین جهت بررسی مشروعیت عمل­های زیبایی با توجه به گستره فراوانش محل تامل بوده و با توجه به طرح روز افزون دعاوی بر علیه پزشکان زیبایی و ترمیمی و عدم رضایت بیماران پس از عمل برسی این موضوع از این دیدگاه لازم می­باشد.

کلیدواژه‌ها