ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین و آثار آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 **. استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

از مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوق‌دانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط می‌تواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل ‌شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط از سوی امین دچار تلف یا عیب و نقص شود، وی ملزم به جبران خسارات وارده باشد؛
اما اعتبار شرط ضماندر عقود امانی(جز عاریه) مورد اختلاف است؛در صورتی که باید گفت:این شرط مخالف مقتضای ذات عقد و نامشروع نیست و بر اساساصل آزادی اراده و اصل صحت معتبر است و اعتبار آن تا جایی است که با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نباشد. آثار این شرط مانند هر شرطی می‌تواند در رابطه با طرفین قرارداد یا در رابطه با  اشخاص ثالث مطرح باشد

کلیدواژه‌ها