بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحرانهای طبیعی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه، سال 1394)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. (نویسنده مسئول)

چکیده

منظور از حوزه عملکردی انتظامی، به مجموعه فعالیت­هـای پیشـگیرانه از وقـوع جـرم و حفاظت و مراقبت از اموال دولتی، مردمی، هدایا و برقراری نظم و امنیت برای امدادرسانی به مجروحین، مصدومین و کمک رسانی عادلانه به آسیب دیـدگان و ... توسـط پلـیس در حـین بحران اطلاق می­گردد. این مقاله با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحران­های طبیعی در شهرستان کرمانشاه می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و طبق آزمون آلفای کرونباخ با پایایی 79/0 بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب میگردد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان انتظامی شهر کرمانشاه در سال 1394 می‌باشد که به روش تمام شماری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به یافته­های این پژوهش تدابیر افزایش خطر ارتکاب جرم، افزایش زحمت ارتکاب جرم، کاهش منافع ارتکاب جرم، حذف بهانه­های ارتکاب جرم، کاهش تحریک ارتکاب جرم به ترتیب بر پیشگیری جرایم در بحران­های طبیعی مؤثرند.

کلیدواژه‌ها