نمایه نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-86]
 • آشوری، محمد توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 97-120]
 • آشوری، محمد جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 75-108]
 • آشوری، محمد تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 51-78]
 • آقایی، یحیی شروط نرم در اعتبارات اسنادی [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 97-112]
 • آقاسی، مرضیه شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 35-66]
 • آقایی میبدی، حسین تحلیل مفهوم و تفاوت‌های جرایم شدید از اشد [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 29-50]
 • آقایی‌نیا، حسین جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 75-108]

ا

 • ابدی، سعیدرضا چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالی و جرائم ناشی ازآن در دستگاه‌های اجرایی [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 11-35]
 • ابراهیمی، شهرام تحلیل نهاد میانجی‌گری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 103-122]
 • ابراهیمی، شهرام پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 57-76]
 • ابراهیمی، معصومه رژیم مسئولیت هواپیمای خلبان متحرک [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 159-204]
 • ابراهیمی، نصیبه پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 87-106]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر پیشینه و ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 69-86]
 • ابراهیمی ترکمان، ابوذر مطالعه تطبیقی نوآوری های قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالی اجرت المثل و نحله با فقه امامیه [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 11-54]
 • ابطحی، سید مصطفی روند نهادینه شدن تشیع در ایران: چالشها و فرصتها [دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، 1384، صفحه 67-82]
 • ابوالحسن شیرازی، حبیب الله منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، 1386، صفحه 13-38]
 • احمدی، احمد دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی ها [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 117-136]
 • احمدی، حمید سیاست داخلی و خارجی ترکیه از دیدگاه حزب عدالت و توسعه [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 11-42]
 • احمدی، سید محمدصادق چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 51-77]
 • احمدی، سید محمدصادق تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولت [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 81-102]
 • احمدی، سید محمد صادق تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 139-162]
 • احمدی، سعید بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 13-38]
 • احمدی، عبدالرسول بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 13-38]
 • ادریسی، فرهاد بررسی تعهدات و مسئولیت جراحان زیبایی و ترمیمی [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 73-96]
 • ادریسی، فرهاد بررسی مبنای مسئولیت و مشروعیت جراحی های زیبایی و ترمیمی [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 81-116]
 • ایرانمنش پاریزی، حمزه بررسی تطبیقی تسلیم کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 43-66]
 • اردلان، اسعد ارزیابی حقوقی فاجعه حلبچه و انفال و تاثیرات آن در تحول حقوق بین الملل [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 117-133]
 • ازغندی، علی رضا پست مدرنیسم در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 13-44]
 • ازغندی، علیرضا سازنده گرایی: چارچوبی تئوریک برای فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 23-40]
 • اسدی، حبیب تحلیلی بر قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی (معایب و مزایای آن) [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 68-80]
 • اسدزاده طالعی، سیمین مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 41-54]
 • اسدی نژاد، سیدمحمد شروع به داوری [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 31-46]
 • اسکندری چراتی، آذر بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان (مطالعه موردی: نوجوانان پسر 13 تا 19 سال شهر آزادشهر) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 185-206]
 • اسلامی، رضا ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 11-31]
 • اسمعیل‌زاد، علیرضا نقد آگاهی روش شناسانه در هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 11-22]
 • اشوری، محمد افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 11-47]
 • افتخار جهرمی، گودرز حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 11-32]
 • افتخار جهرمی، گودرز اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 33-48]
 • افشاری پور، غلامرضا ماهیت و ویژگی های قرارداد لیسانس و قابلیت انطباق آن با عقود معین در قانون مدنی ایران [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 11-38]
 • افشین پور، مصطفی سیاست کیفری امنیت مدار ایران در تعدیل مجازات ها [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 123-144]
 • اکبرزاده، فریدون بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 103-134]
 • الفت پور، ثمر مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 74-98]
 • الماسـی، نجادعلی مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقوله‌ی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 87-107]
 • الماسی، نجادعلی معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 81-116]
 • الهی، الهیار سینمای سیاسی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از ۱۱ سپتامبر [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 103-122]
 • امانی، امین میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 191-209]
 • امجد، محمد بررسی ساختار دیوان عالی ایالات متحده [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 79-98]
 • امیری، مهدی جایگاه ایفای نقش مقام اجرای مجازات‌ها در نهادهای مبتنی بر خروج موقت و مشروط زندانیان با مطالعه حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 11-45]
 • امیراقدم، ریما مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 11-24]
 • امیراقدم، ریما رویکرد تفسیری بافت‌گرایی و کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن) و تفسیر متون حقوقی (قوانین) [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 131-158]
 • امینی، علی اکبر شادی در فرهنگ ایرانی و آثار سیاسی آن [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 1-14]
 • امینی، منصور آیین و آثار ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 11-39]
 • امینی، واحد مفهوم حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در اندیشه سیاسی توماس هابس [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 159-180]
 • امین پور، رضا تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 123-140]
 • امینی نیا، عاطفه جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 131-159]
 • انگورج تقوی، حسین ازدواج‌های باطل (ازدواج با محارم و غیرمسلمان) و مبانی فقهی آن [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 11-30]

ب

 • بای، عبدالرضا قدرت دانش و هژمونی در فرایند جهانی‌شدن [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 43-74]
 • باباخانی، فاطمه Jus cogens در نظام حقوق بین الملل [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 11-29]
 • بازگیر، سعید نظم عمومی و نقش آن بر امور شکلی داوری [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 89-116]
 • باشکوه، مظفر اهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 95-118]
 • باشکوه، مظفر تحلیلی بر قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی (معایب و مزایای آن) [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 68-80]
 • باقری، جهانگیر سلطانیسم، مدرنیته، ساختار سیاسی و ملاحظات قدرت در ایران دوره شاه [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 11-36]
 • باقری، محمد رضا مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک در اعتبارات اسنادی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 145-174]
 • باقری ایلخچی، جهانگیر بررسی تطبیقی دیدگاه عقلانیت انتقادی در اندیشه های پوپر و هابرماس [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 45-64]
 • باویر، محمد فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 79-110]
 • برادران، لعیا دکترین عقیم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ایران [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 79-96]
 • برجی، حسن مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 11-24]
 • برجی، حسن رویکرد تفسیری بافت‌گرایی و کاربرد آن در تفسیر متون دینی (قرآن) و تفسیر متون حقوقی (قوانین) [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 131-158]
 • برزگر، کیهان ایران و عراق جدید: چالش ها و فرصت های پیش رو [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 41-60]
 • برزگر، کیهان سلطانیسم، مدرنیته، ساختار سیاسی و ملاحظات قدرت در ایران دوره شاه [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 11-36]
 • بزی تنها، ژیلا مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا) [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 78-114]
 • بزرگی، وحید مضمون و گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخلاق عمومی در سازمان جهانی تجارت [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 111-130]
 • بزرگی، وحید صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 15-26]
 • بزرگمهر، داود انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 145-164]
 • بزرگمهر، داوود بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 125-148]
 • بستاوند، پری تحلیل جرم شناختی اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 85-102]
 • بطحائی، سید فرهاد مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 29-48]
 • بیگی، جمال نقش بزه دیده بر مسئولیت بزهکار در قانون مجازات اسلامی از منظر آموزه‌های بزه دیده شناسی علمی [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 141-176]
 • بهرامی، علی نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 43-56]
 • بهشتی نیا، ادریس بررسی عوامل ضعف و ناکارآمدی طبقات اجتماعی در دوره پهلوی اول [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 27-42]
 • بهمئی، محمد علی مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 29-48]

پ

 • پاسدارهیر، پریناز ازدواج‌های باطل (ازدواج با محارم و غیرمسلمان) و مبانی فقهی آن [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 11-30]
 • پیام، فرشته تأثیر درآمد نفت بر جهت‌گیری سیاست خارجی دولت نهم [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 87-104]
 • پیری، حمیدرضا معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 81-116]
 • پرنده مطلق، اعظم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 79-96]
 • پیرهادی، محمد رضا شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 49-67]
 • پیروزی، پ‍زمان بیع اشیاء آینده [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 43-60]
 • پیروزی، پژمان بررسی ساز و کار انتقال مالکیت در اقسام بیع مال کلی [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 35-72]
 • پیلتن، فرزاد رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 31-60]
 • پورحسنی، حسین بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 135-160]
 • پورخاقان، زینب مفهوم، جایگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین‌الملل کیفری (با تمرکز بر تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی) [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 163-190]
 • پوررحیم قورقچی، مصطفی آیین و آثار ابطال اسناد رسمی مالکیت معارض [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 11-39]
 • پوررحیم قورقچی، مصطفی ابطال اسناد رسمی ناشی از وقوع جرایم و تخلفات و نحوه آن [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 45-60]
 • پورسعید، رامین نقد و بررسی تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 39-52]
 • پور سعید، رامین رهن اسناد تجاری در حقوق ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 123-150]
 • پورقهرمانی، بابک جایگاهِ آموزه‌هایِ سنجشِ آماری ریسکِ جرمْ در نهادِ ارفاقی آزادی مشروط (مطالعة موردی: زندان‌های استان آذربایجان شرقی) [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 115-137]
 • پورمسجدیان، فاطمه تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 149-185]
 • پورهاشمی، سیدعباس «اجرای عدالت در سیاست» دیوان بین‌المللی کیفری در اوگاندا و سودان پاسخی به سارا نوون و ووتر ورنر [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 67-78]
 • پورهاشمی، سید عباس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط‌زیست [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 75-92]
 • پورهاشمی، سید عباس بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 117-127]
 • پورهاشمی، سید عباس توسعه حقوق بین الملل محیط زیست: فرصت ها و چالش ها [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 79-96]
 • پورهاشمی، سید عباس مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین‌المللی محیط‌زیست [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 38-53]
 • پورهاشمی، سید عباس «نقش قرارموقت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات زیست‌محیطی بین دولت‌ها» [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 107-136]
 • پورهاشمی، سید عباس گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 89-114]
 • پور هاشمی، سید عباس رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 87-102]

ت

 • تائب، سعید گرای شهای فراآتلانت کیی و سیاست جدید خاورمیان های فرانسه [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 53-84]
 • ترابی، قاسم نقش نظام بین الملل در شورای امنیت [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 119-142]
 • تیموری، محمدصادق تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 11-37]
 • توحیدفام، محمد نئولیبرالیسم و همگرایی جهانی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 65-86]
 • توحیدفام، محمد فمینیسم پست‌مدرن و تحول در مفهوم دموکراسی [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 61-86]
 • توحیدفام، محمد بررسی علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 11-38]
 • توحیدفام، محمد بازاندیشی تئوریک و عملی کمونیسم در فروپاشی شوروی [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 51-70]
 • توسلی، منوچهر نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 67-98]
 • توسلی نائینی، منوچهر تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولت [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 81-102]

ث

 • ثریائی آذر، حسین نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 23-50]

ج

 • جاوید، احسان مشروعیت اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه در حقوق بین الملل؛ ضامن اجرای حقوق بین الملل یا ابزار سیاست ملی؟ [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 105-149]
 • جاودانی مقدم، مهدی جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 201-223]
 • جعفر پور، کوروش حسن نیت در تجارت بین الملل [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 145-178]
 • جلالی، حسین شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 49-67]
 • جلالی، غلامرضا نقل و انتقال مال مرهونه از طرف راهن [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 121-137]
 • جلالی، محمد چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالی و جرائم ناشی ازآن در دستگاه‌های اجرایی [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 11-35]
 • جلالی، محمدرضا تحلیل جرم شناسانه جرایم با انگیزه دینی [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 87-110]
 • جلال پور، شهره نظا مهای سلطانی ب همثابه گامی نو جهت برو نرفت از ب نبست تب یی نهای دوگانه اقتدارگرایی و توتالیتر [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 85-114]
 • جلال پور، شیوا نظا مهای سلطانی ب همثابه گامی نو جهت برو نرفت از ب نبست تب یی نهای دوگانه اقتدارگرایی و توتالیتر [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 85-114]
 • جمالی، جعفر انتقال مطالبات در عملیات تبدیل به اوراق بهادار کردن (بررسی موضوع در حقوق فرانسه و ایران) [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 31-66]
 • جمالی، جعفر نقش و ارزش اسناد کتبی و الکترونیکی در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 75-89]
 • جمالی، جعفر بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 11-31]
 • جمالی، جعفر حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 53-78]
 • جمالی، جعفر موانع و راهکارهای حقوقی واگذاری بانک‌‌ها و بیمه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 11-35]
 • جمالی، جعفر مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک در اعتبارات اسنادی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 145-174]
 • جمالی، حمید رضا میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 57-92]
 • جنیدی، لعیا تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 11-37]
 • جنیدی، لعیا اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 33-48]
 • جنیدی، لعیا مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 29-48]
 • جوادی، حامد ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین و آثار آن [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 45-67]
 • جوادی، هدایت الله اتا نازی یا قتل از روی ترحم [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 45-52]
 • جوانمردی، محمد تحلیل مفهوم و تفاوت‌های جرایم شدید از اشد [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 29-50]

چ

ح

 • حاتم‌آبادی فراهانی، فاطمه سیاست داخلی و خارجی ترکیه از دیدگاه حزب عدالت و توسعه [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 11-42]
 • حاجی تبار فیروزجائی، حسن دلایل توجیهی حمایت افتراقی از بزه‌دیدگان آسیب پذیر در پرتو آموزه های علوم جنایی (با نگاهی به قوانین موضوعه ایران) [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 11-28]
 • حاجی محمدی، اصغر مقایسه دکترین فراستریشن و نهاد حقوقی فورس ماژور [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 111-130]
 • حاجی محمدی، اصغر اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 33-48]
 • حاجیوند، علی مطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-56]
 • حیدری، فلورا رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 87-102]
 • حیدری، فلورا جبران زیان های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 67-88]
 • حیدری، مسعود نقد و بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به جرم کودک‌آزاری (مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران با ایالت تگزاس آمریکا) [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 31-50]
 • حیدرپور، حمیدرضا جستاری بر رویکرد نظام کیفری ایران به اثبات معنوی (با تکیه بر مفهوم علم قاضی) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 115-151]
 • حیدرپور، حمیدرضا مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا) [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 78-114]
 • حیدرپور، حمیدرضا مفهوم، جایگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین‌الملل کیفری (با تمرکز بر تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی) [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 163-190]
 • حسین پور، محمدرضا ماهیت و ویژگی های قرارداد لیسانس و قابلیت انطباق آن با عقود معین در قانون مدنی ایران [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 11-38]
 • حسینجانی، بهمن تاثیر آنومی و زیست بوم جنایی بر جرایم خیابانی شهرستان اهواز از سال 88 تا 93 [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 103-128]
 • حسن زاده، مهدی تحلیل جلب ثالث تقویتی و مقایسه آن با شهادت [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 29-46]
 • حقانی، مجید «نقش قرارموقت دیوان بین‌المللی دادگستری در اختلافات زیست‌محیطی بین دولت‌ها» [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 107-136]
 • حقیقی، مهری چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالی و جرائم ناشی ازآن در دستگاه‌های اجرایی [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 11-35]
 • حکاک‌زاده، محمدرضا صلح جهانی در نظام قانون‌مند [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 23-54]

خ

 • خادمان، محمود مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک در اعتبارات اسنادی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 145-174]
 • خالدی دوبرجی، پری نقش تبلیغات و علائم تجاری در حمایت از حق آگاهی مصرف کننده با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 55-80]
 • خداکرمی، فواد تاثیر آنومی و زیست بوم جنایی بر جرایم خیابانی شهرستان اهواز از سال 88 تا 93 [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 103-128]
 • خرمی روز، امیرحسین اجرای موقت معاهدات بین‌المللی در سازمان‌های بین‌المللی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 33-56]
 • خرم فرهادی، یوسف تحلیل رای صلاحیتی دیوان ICSID در دعوی شرکت توکیوس توکلس به طرفیت کشو ر اوکراین درپرونده کلاسه 18/ARB/02 مورخ 29 آوریل 2004 [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 93-128]
 • خسروی نیا، بابک ماهیت حقوقی شرط داوری [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 75-86]
 • خضری، رویا نقش فرهنگ در جهت گیری سیاست خارجی چین [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 61-82]
 • خلیجیان، فاطمه مطالعه تطبیقی نوآوری های قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالی اجرت المثل و نحله با فقه امامیه [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 11-54]
 • خلف خانی، مهدی جابجایی ژئوپلتیک سرمای هداری ناتو کارگزار سرمای هداری مسلح [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 87-102]
 • خلف خانی، مهدی فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، 1386، صفحه 39-60]
 • خلیلی، محسن اکسیر مأثر نو؛ بررسی مقایسه ای ۱ مشکلة هویت در تاریخ نگاری قاجاریه [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 23-54]
 • خوش اخلاق، علی تأثیر استراتژی های تجاری شرکت های بیمه بر توسعه محصول جدید [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 153-176]
 • خوئینی، غفور پژوهشی فقهی، حقوقی در باب عقد عهدی و تملیکی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه) [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 47-63]

د

 • دادرس، پیمان شیوه‌های پرداخت در معاملات تجاری بین‌المللی با تأکید بر اعتبارات اسنادی [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 139-154]
 • دانشجو، حامد چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 53-72]
 • داودی، زهرا رهن اسناد تجاری در حقوق ایران [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 123-150]
 • داور، منوچهر مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 41-54]
 • درویش پوریان، ام البنین تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 123-140]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال موانعساختاریبرتریمنطقهای جمهوریاسلامیایران [دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، 1384، صفحه 41-66]

ذ

 • ذاکریان، مهدی راهکارهای گسترش و آموزش حقوق بشردوستانه در ایران [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 61-78]

ر

 • رایجیان اصلی، مهرداد تحلیل جرم شناختی اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 85-102]
 • رامبد فرهودی مقدم، محمد ارزیابی حقوقی فاجعه حلبچه و انفال و تاثیرات آن در تحول حقوق بین الملل [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 117-133]
 • ربیعی فرادبنه، علیرضا حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 11-28]
 • رجبی، فرناز پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان: تخمینی یا ترمیمی [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 85-121]
 • رحیمی، محمد مهدی جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 75-108]
 • رحمانی، محسن بررسی تطبیقی قلمرو ادارة مال غیر [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 149-176]
 • رحمدل، منصور تحلیل شورای تأمین از منظر اصل قانونمندی در حقوق کیفری ایران [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 11-28]
 • رزاقی، افشین نقش و ارزش اسناد کتبی و الکترونیکی در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 75-89]
 • رستمی، محسن چالش های مهم درقراردادهای الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 131-151]
 • رستمی، مسعود جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین [دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، 1384، صفحه 83-122]
 • رستمی، ولی موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 11-28]
 • رسولی، رضا تجزیه و تحلیل انتخابات سوم نوامبر 2002 کشور ترکیه استمرار و تحول در نظام سیاسی کشور ترکیه [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 71-110]
 • رضایی نژاد، ایرج تأملی بر مفهوم حق بر توسعه [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 13-34]
 • رضوانی جویباری، ناصر نقد و بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به جرم کودک‌آزاری (مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران با ایالت تگزاس آمریکا) [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 31-50]
 • رضوی فرد، بهزاد افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 11-47]
 • رمضانی، احمد جایگاه ایفای نقش مقام اجرای مجازات‌ها در نهادهای مبتنی بر خروج موقت و مشروط زندانیان با مطالعه حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 11-45]
 • رمضانی، سارا تحلیل جلب ثالث تقویتی و مقایسه آن با شهادت [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 29-46]
 • رنجبری، ابوالفضل حق تشکل و آزادی سندیکایی در نظام حقوقی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 83-106]
 • رنجبری، ابوالفضل بررسی وضعیت حقوقی کارگران دارای وضعیت خاص [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 97-122]
 • رنجبر صحرائی، مسعود رضا انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 145-164]
 • رنجبر کهن، حسن نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 43-56]
 • روحی، مجید نقد کتاب ایران پوشیده: پارادوکس و قدرت در جمهوری اسلامی ]ایران[ Ray Takeyh, Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic, New York: Times Book, 2006 [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 157-163]
 • روحانی، کارن بررسی مفهوم «خدمات عرضه ‌شده در قلمرو اختیارات دولتی» در پرتو «موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات» [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 11-30]
 • روحانی، کارن چالش‌های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ‌های دریایی در پرتو فناوری‌ها و روش‌های جدید [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 49-88]
 • رئیسی، لیلا رژیم مسئولیت هواپیمای خلبان متحرک [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 159-204]
 • رئیسی، لیلا فعالیت‌های تجاری در فضای ماورای جو توسط بخش خصوصی از منظر حقوق فضا [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 137-155]
 • رئوفیان نائینی، حمید تحلیل نهاد میانجی‌گری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 103-122]

ز

 • زاده حسین علیایی، زهرا دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی ها [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 117-136]
 • زارع، علی مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی کارت های اعتباری در نظام های حقوقی ایران و آمریکا [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 74-98]
 • زارع، علی الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 11-26]
 • زارع، علی بررسی اجرای اصل احتیاطی در حقوق بین‌الملل محیط زیست [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 117-127]
 • زارع، علی شروط نرم در اعتبارات اسنادی [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 97-112]
 • زارع، علی مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 11-22]
 • زارع، علی گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 89-114]
 • زارع، مهدی مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 47-64]
 • زارع، مهدی ماهیت حقوقی شرط داوری [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 75-86]
 • زارع، مهدی درآمدی بر میانجیگری در اختلافات بازرگانی [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 81-97]
 • زاهدیان، مجتبی بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 103-144]
 • زیباکلام، صادق نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 43-56]
 • زرگر، افشین فهم دولت ملت در نظری ههای روابط بی نالملل [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 35-64]
 • زکی زاده، عصمت تبیین اصول شفاف سازی و آزادی اطلاعات به عنوان مولفه های حکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولت [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 81-102]
 • زکوی، مهدی تحلیل جرم شناختی اعتیاد در خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 85-102]
 • زمان زاده، اکبر مجرمان مواد مخدر به مثابه مجرمان پر خطر در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 137-158]
 • زندیه، الناز بررسی تعهدات و مسئولیت جراحان زیبایی و ترمیمی [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 73-96]
 • زندیه، الناز بررسی مبنای مسئولیت و مشروعیت جراحی های زیبایی و ترمیمی [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 81-116]
 • زهادی، رهالوسین حق توسعه در تئوری و در عمل [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 145-184]

س

 • سایبانی، علیرضا حمایت کنسولی از قربانیان جرائم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 29-42]
 • سایبانی، علیرضا پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 57-76]
 • ساداتی، سید حمیدرضا تحلیل تأثیر ماهیت استخدامی کارکنان بانک‌ها در عناوین متفاوت جرایم ارتکابی؛ بایدها و نبایدها [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 99-122]
 • سادات آقا میری، سمیه بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 11-31]
 • ساعی، احمد فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 79-110]
 • ساعی، احمد فاشیسم و هگل: خوانشی در اقتران نظریه و عمل [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 125-150]
 • ساعی، احمد بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 103-134]
 • ساعی، احمد تأثیر درآمد نفت بر جهت‌گیری سیاست خارجی دولت نهم [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 87-104]
 • ساعی، احمد تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 37-60]
 • ساعی، احمد نقش نظام بین الملل در شورای امنیت [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 119-142]
 • ساورایی، پرویز تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 149-185]
 • ساورایی، پرویز مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 23-44]
 • ساورائی، پرویز مطالعه عمومی زیر ساخت کلید عمومی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 107-126]
 • ساورائی، پرویز چالش های مهم درقراردادهای الکترونیک در حقوق ایران [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 131-151]
 • سپهر، مسعود یک چهارچوب نظری برای جامعه‌پذیری سیاسی نوجوانان ایران [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 55-78]
 • سرمست درگاه، زینب مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 115-144]
 • سعید ینژاد، حمیدرضا بازنگری کودتای 1299: آیا کودتا توطئه انگلیس بود؟ [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 135-158]
 • سعیدی نژاد، حمیدرضا گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران (1299 - 1285) [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 151-172]
 • سیفی، بهزاد چالش‌های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ‌های دریایی در پرتو فناوری‌ها و روش‌های جدید [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 49-88]
 • سیفی، سحر تأثیر نوع جرم، اهمیت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 59-74]
 • سلاجقه، سعادت پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 57-76]
 • سلطانی، علیرضا سینمای سیاسی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از ۱۱ سپتامبر [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 103-122]
 • سلطانی فر، محمد حقوق بین الملل، رسانه‌ها، صلح و امنیت بین المللی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 61-80]
 • سلطانلو، عباس سینمای سیاسی و سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران پس از ۱۱ سپتامبر [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 103-122]
 • سلیمی، محسن مقدمه ای بر داوری در دعاوی تجاری بین المللی [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 47-64]
 • سلیمی، محسن ماهیت حقوقی شرط داوری [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 75-86]
 • سلیمی، محسن درآمدی بر میانجیگری در اختلافات بازرگانی [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 81-97]
 • سلیمی، محسن درآمدی بر روش‌های آنلاین حل اختلاف (ODR) [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 65-80]
 • سلیمان دهکردی، الهام بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 11-31]
 • سلیمان دهکردی، الهام حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 53-78]
 • سمنکان، سهراب اداره قضائی قرارداد با مداخله در تعیین گستره تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت و انصاف یا مصلحت فردی و جمعی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 89-104]
 • سوری، مسعود نفت خزر؛ تزریق رقابت به اوراسیا [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 131-156]

ش

 • شادمان فر، محمد رضا مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 77-98]
 • شایگان، فرهاد نگرشی بر دزدی دریایی و تروریسم دریایی در معاهدات بین‌المللی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 93-124]
 • شاملو، باقر پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 56-83]
 • شریف شاهی، محمد چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 51-77]
 • شریفی طراز کوهی، حسین چالش‌های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ‌های دریایی در پرتو فناوری‌ها و روش‌های جدید [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 49-88]
 • شیروی، مهسا تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 39-59]
 • شیروی، مهسا واکاوی چالش های فقهی، اخلاقی استفاده از رحم جایگزین [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 39-52]
 • شعبانی، امید دکترین عقیم شدن قراردادها در حقوق انگلستان و ایران [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 79-96]
 • شعبانی، امید مقایسه دکترین فراستریشن و نهاد حقوقی فورس ماژور [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 111-130]
 • شفیع زاده، حمید تأثیر استراتژی های تجاری شرکت های بیمه بر توسعه محصول جدید [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 153-176]
 • شکری، طاهره مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 11-22]
 • شکری، طاهره شرط تعهد به امانت و رازداری در قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 139-162]
 • شکرچی زاده، محسن موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 11-28]
 • شمس، عبدالله مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 29-48]
 • شمسالدینی، علی انتخابات و طایفه گرایی با تأکید بر روند انتخابات مجالس پنجم تا هشتم شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 13-42]
 • شمعی، محمد چالش‌های عدول از اصول راهبردی کیفری مندرج در قانون اساسی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 51-77]
 • شهبازی نیا، مرتضی نظم عمومی و نقش آن بر امور شکلی داوری [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 89-116]
 • شهلا، مهدی اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 33-48]

ص

 • صادقی، محمد حقوق و اخلاق در آراء جان آستین ،کلسن، هارت و کانت: در جستجوی نظام حقوقی کارآمد [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 111-124]
 • صادقی دهصحرایی، مرتضی فعالیت‌های تجاری در فضای ماورای جو توسط بخش خصوصی از منظر حقوق فضا [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 137-155]
 • صالحی، اکرم بازاندیشی تئوریک و عملی کمونیسم در فروپاشی شوروی [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 51-70]
 • صالحی، معصومه تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 39-59]
 • صالحی نیا، حسین موانع و راهکارهای حقوقی واگذاری بانک‌‌ها و بیمه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 11-35]
 • صانعی، مهدیه حقوق و اخلاق در آراء جان آستین ،کلسن، هارت و کانت: در جستجوی نظام حقوقی کارآمد [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 111-124]
 • صبوحی، مهدی نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 43-56]
 • صعیدی، یاسین افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 11-47]
 • صفاری، علی تأثیر نوع جرم، اهمیت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 59-74]
 • صفاری، علی اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 153-184]
 • صفرپور، مهدی فرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن بر توسعه سیاسی در ایران [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 79-110]
 • صفری کاکرودی، عابدین پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 87-106]
 • صقری، محمد تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 11-37]
 • صلاحی، سهراب جایگاه ایفای نقش مقام اجرای مجازات‌ها در نهادهای مبتنی بر خروج موقت و مشروط زندانیان با مطالعه حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 11-45]
 • صلاحی، ملک یحیی مفهوم حقوق طبیعی و حقوق بی نالملل در اندیشه سیاسی توماس هابس [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 159-180]
 • صمدی پور، راضیه تأثیر استراتژی های تجاری شرکت های بیمه بر توسعه محصول جدید [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 153-176]
 • صوفی جان، شیدا بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفاء تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 107-131]

ط

 • طاهری، ابواقاسم اتحادیه ی اروپا و سیاست جایگزینی انرژی-های جدید [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 69-86]
 • طاهری، ابوالقاسم استراتژی ایالات متحده امر کیا در زمینه انرژی [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 65-90]
 • طاهریان فر، باقر مطالعه عمومی زیر ساخت کلید عمومی [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 107-126]
 • طیبی، سبحان مقابله با اکو تروریسم جهانی در پرتو دیپلماسی بین‌المللی محیط‌زیست [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 38-53]
 • طهران یزاده، نیلوفر نئولیبرالیسم و همگرایی جهانی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 65-86]

ع

 • عابدی، مهدی جابجایی ژئوپلتیک سرمای هداری ناتو کارگزار سرمای هداری مسلح [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 87-102]
 • عابدی، مهدی هابرماس و نقد زبا نگروی )ب هسوی موضعی استعلایی در فلسفه سیاسی( [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 157-178]
 • عابدینی، فرهاد حمایت کیفری از افشاء اطلاعات نهانی در قانون بازار اوراق بهادار [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 53-78]
 • عابدینی سعدآباد، فرهاد بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 11-31]
 • عباسی، عباس تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 139-162]
 • عباسیان، رضا تدابیر حقوقی حمایت از مالکیت سرمایه‌گذار خارجی در حقوق ایران و بین‌الملل [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 11-37]
 • عباسلو، بختیار شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 49-67]
 • عراقی، شادروان عزت الله شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 49-67]
 • عراقی، عزت الله تعدیل در قراردادهای پیمانکاری [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 177-198]
 • عربیان، اصغر چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالی و جرائم ناشی ازآن در دستگاه‌های اجرایی [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 11-35]
 • عیسی وند، لیلا فمینیسم پست‌مدرن و تحول در مفهوم دموکراسی [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 61-86]
 • عیسی وند، لیلا بررسی علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 11-38]
 • عظیمیان، عسل پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 56-83]
 • عقیلی، سید وحید ماهیت تهدید نرم، ابعاد و ویژگی‌ها [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 25-43]
 • علی پور، محمدرضا اجرای موقت معاهدات بین‌المللی در سازمان‌های بین‌المللی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 33-56]
 • علیخانی، صادق ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 11-31]
 • علی عسگری زمانی، محمد مهدی موسسات مدعی حق اختراع: چالشی نوین در حوزه حقوق اختراعات ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 73-103]

غ

 • غریبه، علی آثار تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده‌‌ای داخلی و بین‌المللی کالا [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 99-125]

ف

 • فاطمی نژاد، سیداحمد مکتب انگلیسی ب هعنوان یک نظریه کثر تگرا: تب یین مفاهیم نظام بی نالملل، جامعه بی نالملل و جامعه جهانی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 179-206]
 • فتح آبادی، حسین تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 51-78]
 • فتحی زاده، امیرهوشنگ صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 15-26]
 • فتحی زاده، امیر هوشنگ مضمون و گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخلاق عمومی در سازمان جهانی تجارت [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 111-130]
 • فخاری، امیرحسین مطالعه تطبیقی حق رزرو گیرنده کالا در انواع قراردادهای حمل و نقل [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 119-140]
 • فدایی مقدم، عباس شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 99-133]
 • فرخی، زهره وجوه تمایز بخش اموال فکری از دیگر اموال [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 79-114]
 • فرزین راد، رویا رویکردی برمقوله پیشگیری از جرم در پرتو نظام قانونی ایران (با تاکید برقانون جدید پیشگیری از جرم) [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 113-138]
 • فروتن، یوسف شروع به داوری [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 31-46]
 • فلاحی، آزاد پژوهشی فقهی، حقوقی در باب عقد عهدی و تملیکی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه) [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 47-63]

ق

 • قادی پاشا، مسعود شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 35-66]
 • قاسمی، رسول حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 99-116]
 • قاسمی، قاسم بررسی عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسی تعامل گرا [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 105-129]
 • قاسمی، محسن ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین و آثار آن [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 45-67]
 • قاسمی، ناصر جبران زیان های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی [دوره 10، شماره 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1393)، 1393، صفحه 67-88]
 • قاسمی حامد، عباس نقش تبلیغات و علائم تجاری در حمایت از حق آگاهی مصرف کننده با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 55-80]
 • قاسمی مقدم، حسن تاثیر آنومی و زیست بوم جنایی بر جرایم خیابانی شهرستان اهواز از سال 88 تا 93 [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 103-128]
 • قدیر، محسن مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 11-30]
 • قربان پور، حمید تحلیل تأثیر ماهیت استخدامی کارکنان بانک‌ها در عناوین متفاوت جرایم ارتکابی؛ بایدها و نبایدها [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 99-122]
 • قلی پور ارباستان، لاله نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 11-23]
 • قهرمانپور، رحمن عوامل مؤثر بر تحرک طبقاتی در ایران [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 113-140]
 • قوام، سیدعبدالعلی مکتب انگلیسی ب هعنوان یک نظریه کثر تگرا: تب یین مفاهیم نظام بی نالملل، جامعه بی نالملل و جامعه جهانی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 179-206]
 • قوام، سید عبدالعلی فهم دولت ملت در نظری ههای روابط بی نالملل [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 35-64]
 • قوام، سید عبدالعلی امنیت نوین؛ مفهومی بیناپارادایمی «مطالعه موردی؛ رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد» [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 127-155]
 • قوام، عبدالعلی سازه انگاری: سنتز پوزیتویسم و پست پوزیتویسم یا پلی میان نئورئالیزم و نئولیبرالیزم [دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، 1384، صفحه 7-14]
 • قوام، عبدالعلی دگرگونی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی در بستر مناظره های روابط بین الملل [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 9-22]

ک

 • کارگری، نوروز روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 49-74]
 • کاظمی، علی اصغر متدولوژی حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 7-22]
 • کاظمی زند، علی اصغر بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 109-122]
 • کاظمی فروشانی، حسین مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 11-30]
 • کیانی، مهرزاد واکاوی چالش های فقهی، اخلاقی استفاده از رحم جایگزین [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 39-52]
 • کاوه پیشقدم، محمد کاظم غلبهی مکتب وابستگی بر استراتژیهای توسعه در دههی نخست انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 43-56]
 • کریم زاده، بیاض جایگاهِ آموزه‌هایِ سنجشِ آماری ریسکِ جرمْ در نهادِ ارفاقی آزادی مشروط (مطالعة موردی: زندان‌های استان آذربایجان شرقی) [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 115-137]
 • کلانتری، کیومرث پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 87-106]
 • کلاه چیان، محمود مدل مطلوب تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران توسط منابع قدرت نرم [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 207-234]
 • کیهان پور، مونا بررسی عوامل تکرار جرم نوجوانان بزهکار استان تهران در پرتو جرم شناسی تعامل گرا [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 105-129]
 • کیوانی، میترا بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 123-150]
 • کوشا، جعفر نگرشی بر دزدی دریایی و تروریسم دریایی در معاهدات بین‌المللی [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 93-124]
 • کوشکی، مصطفی مطالعه تطبیقی مبانی مطلق امتناع از ثبت علامت تجاری در حقوق ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 23-44]

گ

 • گرامی، حسین مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری جمعی در حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق ایران [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 77-98]
 • گل خندان، سمیرا تحلیل نظری جرایم علیه بشریت در پرتو یافته های جرم شناسی [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 177-197]
 • گلدوزیان، ایرج جایگاه ایفای نقش مقام اجرای مجازات‌ها در نهادهای مبتنی بر خروج موقت و مشروط زندانیان با مطالعه حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 11-45]
 • گلستانی، محمود «اجرای عدالت در سیاست» دیوان بین‌المللی کیفری در اوگاندا و سودان پاسخی به سارا نوون و ووتر ورنر [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 67-78]
 • گودرزی، شهره وجوه تمایز بخش اموال فکری از دیگر اموال [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 79-114]
 • گوهری مقدم، ابوذر تروریسم جدید: چارچوبی برای تحلیل [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 11-34]

ل

 • لافری، گاری جرم شناسی و دموکراسی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 81-94]
 • لطفی، علیرضا قولنامه و ادله اعتبار آن [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 125-149]
 • لطفی دودران، علیرضا تحلیلی بر قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی (معایب و مزایای آن) [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 68-80]

م

 • مالمیر، محمود حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 129-144]
 • مالمیر، محمود نقد و بررسی تعارض صلاحیت محاکم انقلاب و کیفری استان [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 57-68]
 • مجیدی فر، سعید تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با عناوین مشابه [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 37-73]
 • محمدی، همت مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 27-43]
 • محمدخانی، علیرضا مداخلات بشر دوستانه یک جانبه و حقوق بین الملل [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 179-206]
 • محمدی فرد، بشری رویکردی برمقوله پیشگیری از جرم در پرتو نظام قانونی ایران (با تاکید برقانون جدید پیشگیری از جرم) [دوره 12، شماره 1 (پیاپی 27 )، 1395، صفحه 113-138]
 • محمدی منفرد، امیر حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری [دوره 14، شماره 1 (پیاپی35)، 1397، صفحه 11-32]
 • محمدی نوقی زاده، مریم نقد و بررسی تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 39-52]
 • محمودی، محسن پست مدرنیسم در روابط بین الملل [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 13-44]
 • محمودی، مهران حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 11-28]
 • محمودیان، علی میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 191-209]
 • محمودیان چالبان، علی تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 123-140]
 • مختاری، محمدرضا الگوهای قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 11-26]
 • مختاری، مهدی بررسی تطبیقی حقوق زن در قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 109-122]
 • مرادی، روح الله میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در تحقق خیار غبن [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 191-209]
 • مرادی، سیدمهدی حکوم تمداری جهانی و تکامل رو کیرد همکاری در سیاست بین الملل [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 91-118]
 • میرخلیلی، سید محمود تحلیل جرم شناسانه جرایم با انگیزه دینی [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 87-110]
 • میرزایی، اسدالله حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 57-86]
 • میرزایی، مهدی بررسی وضعیت حقوقی کارگران دارای وضعیت خاص [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 97-122]
 • میر شکاری، عباس درآمدی بر روش‌های آنلاین حل اختلاف (ODR) [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 65-80]
 • مسعودی، فرزاد شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 99-133]
 • مصطفوی، فرحناز ماهیت تهدید نرم، ابعاد و ویژگی‌ها [دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، 1392، صفحه 25-43]
 • مصطفوی، مریم سادات نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم غیرقابل گذشت در دادسرا [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 65-84]
 • مظلوم، علی رضا شرط تعهد به امانت و رازداری در قراردادهای نفتی بین‌المللی [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 139-162]
 • معصومی، مجید تاثیر تروریسم بر امنیت ملی (جمهوری اسلامی ایران) [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، 1391، صفحه 37-60]
 • معصومی، مجید نقش دانشگاه آزاد اسلامی در تولید امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 [دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، 1393، صفحه 11-23]
 • معظمی، شهلا تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان [دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، 1394، صفحه 39-59]
 • معین الدینی، جواد طرح خاورمیانه بزرگ: الگوهای نوسازی بومی و گسترش همگرایی منطقه ای [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، 1386، صفحه 61-78]
 • معینی علمداری، جهانگیر ایدئولوژی، گفتمان و تحلیل سیاسی [دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، 1383، صفحه 99-112]
 • مفیدیان، شراره مطالعه تطبیقی حق رزرو گیرنده کالا در انواع قراردادهای حمل و نقل [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 119-140]
 • مقدس، محمود فاشیسم و هگل: خوانشی در اقتران نظریه و عمل [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 125-150]
 • ملایی، اعظم اتحادیه ی اروپا و سیاست جایگزینی انرژی-های جدید [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 69-86]
 • ملاقدیمی، علیرضا گرای شهای فراآتلانت کیی و سیاست جدید خاورمیان های فرانسه [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 53-84]
 • منتظر، مهدی شیوه‌های رسیدگی در دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 99-133]
 • مندنی، اسلام توجیهات، ضوابط و اشکال مداخله دولت در سیاست جنایی [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 97-120]
 • مهاجرین، رضا تولد اجباری یا مرگ اختیاری )بررسی تبعات جر مانگاری و جر مزدایی از سقط جنین( [دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، 1387، صفحه 141-156]
 • مهدوی، محمد هادی حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 99-116]
 • مهدوی ثابت، محمدعلی بررسی قلمرو کیفری در "ضمانت اجرای انفصال از خدمت" در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 33-44]
 • مهدوی ثابت، محمد علی پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 56-83]
 • مهدوی ثابت، محمد علی افشاء مستندات اتهام ؛ ابزاری برای تحکیم اصل برابری سلاح‌ها (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ورویه قضایی بین‌المللی) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 11-47]
 • مهدوی ثابت، محمد علی اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 153-184]
 • مهدوی ثابت، محمد علی جرم تهدید در حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 75-108]
 • مهدوی ثابت، محمد علی تحلیل مفهوم و تفاوت‌های جرایم شدید از اشد [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 29-50]
 • مهدوی ثابت، محمد علی تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 51-78]
 • مهرا، نسرین پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 56-83]
 • مهرا، نسرین پاسخ‌دهی به بزه‌کاری کودکان و نوجوانان: تخمینی یا ترمیمی [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 85-121]
 • مهرا، نسرین اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 153-184]
 • مهرا، نسرین روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 49-74]
 • مهرا، نسرین تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی [دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، 1398، صفحه 51-78]
 • موسوی، سیدحسین امنیت منطق های و کارکرد رژیم اعتمادسازی [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، 1386، صفحه 79-98]
 • موسوی، میرطیب دریای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژیم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 181-200]
 • موسوی، مریم السادات مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط‌زیست [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 75-92]
 • موسوی زاده، علیرضا جایگاه استراتژیک کردستان عراق در سیاست خارجی اسرائیل و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 201-223]
 • موسوی مدنی، نگین گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 89-114]

ن

 • ناجی زواره، مرتضی نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم غیرقابل گذشت در دادسرا [دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، 1394، صفحه 65-84]
 • نادری، علی بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحرانهای طبیعی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه، سال 1394) [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 73-105]
 • نازلیان، مهناز بررسی تطبیقی دیدگاه عقلانیت انتقادی در اندیشه های پوپر و هابرماس [دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، 1388، صفحه 45-64]
 • ناطق نوری، سوده زمان انعقاد قرارداد در فروشگا ههای بزرگ [دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، 1387، صفحه 235-263]
 • ناطق نوری، سوده موسسات مدعی حق اختراع: چالشی نوین در حوزه حقوق اختراعات ایالات متحده با نگاهی به حقوق ایران [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 73-103]
 • نیاورانی، صابر ظرفیت‌های قانون اساسی ایران در افزایش مشارکت شهروندان درپرتو راهبردهای حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 11-31]
 • نصیر، مژگان مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 117-140]
 • نصیری اقدم، رضا شیوه‌های پرداخت در معاملات تجاری بین‌المللی با تأکید بر اعتبارات اسنادی [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 139-154]
 • نصرالهی، علی کارشناسی و خبرهگی ماهیت و کارآیی [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 47-72]
 • نصیری لاریمی، رضا چالش‌های حقوق حاکم بر استفاده از مین در جنگ‌های دریایی در پرتو فناوری‌ها و روش‌های جدید [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 49-88]
 • نعمتی، اکرم رژیم حقوقی حفاظت محیط زیست آبراه های بین المللی با تأکید بر تنگه هرمز [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 87-102]
 • نقوی، سیدحسین جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، 1386، صفحه 99-116]
 • نقوی، مهدی اتا نازی یا قتل از روی ترحم [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 45-52]
 • نقوی، مهدی سیاست کیفری امنیت مدار ایران در تعدیل مجازات ها [دوره 14، شماره 2 (پیاپی36)، 1397، صفحه 123-144]
 • نیکخواه، رضا Jus cogens در نظام حقوق بین الملل [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 11-29]
 • نیکوند، شکرالله نقل و انتقال مال مرهونه از طرف راهن [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 121-137]
 • نیکوند، شکراله اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 79-102]
 • نیکوند، شکراله رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران [دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، 1391، صفحه 105-124]
 • نیکوند، شکراله ماهیت حقوقی عقود مجانی با شرط عوض [دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31)، 1396، صفحه 55-72]
 • نوابی مقدم، زینب بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 11-26]
 • نوابی مقدم، زینب بررسی مسوولیت‌های ناشی از عملکرد مدیران برنامه‌ی ورزشکاران نسبت به باشگاه‌ها در حقوق ورزشی [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 123-138]
 • نوریان، ایوب مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 27-43]
 • نورشرق، جمشید امضاء الکترونیکی [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 177-224]
 • نوری فرد، فاطمه بازدارندگی، مکانیزم مقابله با تهدیدات نامتقارن )مطالعه موردی رابطه ایران و امر کیا( [دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، 1386، صفحه 117-134]
 • نوروزی، بهروز اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 153-184]
 • نوروزی، عزیزاله موانع حقوقی مقابله با فساد مالیاتی [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 11-28]

و

 • واعظی، محمود مبانی نظری میانجیگری در مناقشات بینالمللی [دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، 1384، صفحه 15-40]
 • وحیدی، مهدی امنیت نوین؛ مفهومی بیناپارادایمی «مطالعه موردی؛ رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد» [دوره 4، شماره 2 (پیاپی 9 پاییز 1387)، 1387، صفحه 127-155]
 • وروایی، اکبر مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند کیفری [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 27-43]
 • وروایی، اکبر بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم در بحرانهای طبیعی (مورد مطالعه: نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه، سال 1394) [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 73-105]
 • ویسی، زینب گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران (1299 - 1285) [دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، 1390، صفحه 151-172]
 • وصالی ناصح، مرتضی سند رسمی الکترونیک )مطالعه تطبیقی امکان صدور سند رسمی الکترونیک در حقوق ایران و آمریکا( [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 61-80]

ه

 • هادیان، حمید سیاست گذاری خارجی و دفاعی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر [دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، 1384، صفحه 55-78]
 • هاشمی، سید محمد مطالعه تطبیقی وظایف، اختیارات و تعهدات بازرسان کار در حقوق کار ایران با معیارهای بین المللی کار [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، 1392، صفحه 27-56]
 • همت، مسعود جستاری بر رویکرد نظام کیفری ایران به اثبات معنوی (با تکیه بر مفهوم علم قاضی) [دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، 1396، صفحه 115-151]
 • همت، مسعود مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا) [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 78-114]
 • همّت، مسعود مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقوله‌ی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح [دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، 1390، صفحه 87-107]

ی

 • یاقوتی، ابراهیم بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی [دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، 1398، صفحه 123-150]
 • یحیی صلاحی، ملک نقد آگاهی روش شناسانه در هرمنوتیک فلسفی گادامر [دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، 1389، صفحه 11-22]
 • یزدانی، حکیمه نقش بزه دیده بر مسئولیت بزهکار در قانون مجازات اسلامی از منظر آموزه‌های بزه دیده شناسی علمی [دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، 1398، صفحه 141-176]
 • یزدانی، رسول نقش دیوان عدالت اداری در تحقق و تضمین حقوق شهروندی [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 67-98]
 • یزدانیان، علیرضا بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب [دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، 1388، صفحه 125-148]
 • یزدانیان، علیرضا انتقال ارادی دین و قالب های حقوقی آن با نگاهی بر حقوق فرانسه [دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، 1389، صفحه 145-164]
 • یعقوب پور، رزا مفهوم، جایگاه و کارکرد اصل مراقبت مقتضی در حقوق بین‌الملل کیفری (با تمرکز بر تعهد دولت‌ها به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی) [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 163-190]
 • یوسفی، محمدرضا بررسی قلمرو کیفری در "ضمانت اجرای انفصال از خدمت" در نظام حقوقی ایران [دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 )، 1394، صفحه 33-44]
 • یوسفی صادقلو، احمد کارشناسی و خبرهگی ماهیت و کارآیی [دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، 1394، صفحه 47-72]
 • یوسفی صادقلو، احمد بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه [دوره 12، شماره 2 (پیاپی 28)، 1395، صفحه 11-26]
 • یوسفی صادقلو، احمد چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 53-72]
 • یوسفی صادقلو، احمد بررسی مسوولیت‌های ناشی از عملکرد مدیران برنامه‌ی ورزشکاران نسبت به باشگاه‌ها در حقوق ورزشی [دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32)، 1396، صفحه 123-138]
 • یوسفی صادقلو، احمد تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با عناوین مشابه [دوره 13، شماره 3 (پیاپی 33)، 1396، صفحه 37-73]
 • یوسفی صادقلو، احمد مقایسه تطبیقی ارکان خسارت معنوی درحقوق ایران و فرانسه [دوره 14، شماره 3(پیاپی37)، 1397، صفحه 115-144]
 • یوسفی صادقلو، احمد بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا [دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، 1395، صفحه 135-160]
 • یوسفی صادقلو، احمد مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران در مقابل اشخاص موضوع حقوق ورزش [دوره 14، شماره 4(پیاپی38)، 1397، صفحه 117-140]
 • یوسفی صادقلو، مهدی بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفاء تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو [دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29)، 1395، صفحه 107-131]