بر اساس نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد [1] -
 • آشوری، محمد [1] استاد دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (نویسنده مسئول)
 • آشوری، محمد [1] عضو هیات علمی، استاد، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • آشوری، محمد [1] استاد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آقایی، یحیی [1] دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. (مسئول مکاتبات)
 • آقاسی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Aghasi_m2016@yahoo.com
 • آقایی میبدی، حسین [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران. hosein.meybodi@gmail.com
 • آقایی‌نیا، حسین [1] دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ج

 • جاوید، احسان [1] -
 • جاودانی مقدم، مهدی [1] ندارد
 • جعفر پور، کوروش [1] ندارد
 • جلالی، حسین [1] دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • جلالی، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • جلالی، محمد [1] استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. mdjalali@gmail.com
 • جلالی، محمدرضا [1] عضو باشگاه پژوهشگران و نخبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مرتبه علمی مربی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده عهده دار مقاله)
 • جلال پور، شهره [1] ندارد
 • جلال پور، شیوا [1] ندارد
 • جمالی، جعفر [2] -
 • جمالی، جعفر [1] استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • جمالی، جعفر [1] استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). jafar.jamali@gmail.com
 • جمالی، جعفر [1] عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک.
 • جمالی، جعفر [1] عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک. (نویسنده مسئول)
 • جمالی، حمید رضا [1] ندارد
 • جنیدی، لعیا [1] دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ljoneydi@yaho.com
 • جنیدی، لعیا [1] گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و دانشیار دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول) ljoneydi@yahoo.com
 • جنیدی، لعیا [1] دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جوادی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • جوادی، هدایت الله [1] رئیس شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان تهران و مدرس دانشگاه. (نویسنده مسئول)
 • جوانمردی، محمد [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران. (نویسنده مسئول) ir.javanmardi@gmail.com

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

 • شادمان فر، محمد رضا [1] استادیار دانشکده حقوق، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول).
 • شایگان، فرهاد [1] ندارد
 • شاملو، باقر [1] دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • شریف شاهی، محمد [1] استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. rasashahi@ gmail.com
 • شریفی طراز کوهی، حسین [1] دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه ، تهران، ایران .(نویسنده مسئول)
 • شیروی، مهسا [1] -
 • شیروی، مهسا [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • شعبانی، امید [2] -
 • شفیع زاده، حمید [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
 • شکری، طاهره [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)Email: Lawful8411@yahoo.com
 • شکری، طاهره [1] دانشجوی دکترا دانشگاه بین المللی قشم. (نویسنده مسئول).
 • شکرچی زاده، محسن [1] استادیار،حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. mohsen.shekarchi@gmail.com
 • شمس، عبدالله [1] استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول). shams@derakpub.com
 • شمسالدینی، علی [1] ندارد
 • شمعی، محمد [1] دکتری حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. shamei_ shamei@yahoo.com
 • شهبازی نیا، مرتضی [1] -
 • شهلا، مهدی [1] استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ص

ط

ع

 • عابدی، مهدی [2] ندارد
 • عابدینی، فرهاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 • عابدینی سعدآباد، فرهاد [1] کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی.
 • عباسی، عباس [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوارسگان) دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.
 • عباسیان، رضا [1] گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آّباد، ایران. abbasian_reza37@yahoo.com
 • عباسلو، بختیار [1] استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عراقی، شادروان عزت الله [1] شادروان استاد و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)
 • عراقی، عزت الله [1] هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عربیان، اصغر [1] استادیار،گروه فقه وحقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. a.arabian42@gmail.com
 • عیسی وند، لیلا [2] -
 • عظیمیان، عسل [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی، گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عقیلی، سید وحید [1] -
 • علی پور، محمدرضا [1] استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).
 • علیخانی، صادق [1] دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • علی عسگری زمانی، محمد مهدی [1] دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 • یاقوتی، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • یحیی صلاحی، ملک [1] ندارد
 • یزدانی، حکیمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. hakime.yazdani@gmail.com
 • یزدانی، رسول [1] دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. rasoulyazdani1348@yahoo.com
 • یزدانیان، علیرضا [2] ندارد
 • یعقوب پور، رزا [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. roza.yp81@gmail.com
 • یوسفی، محمدرضا [1] دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بخش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسوول):
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): a_yousefi_2005@yahoo.com
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از کشور روسیه، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسوول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] . استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی
 • یوسفی صادقلو، مهدی [1] *. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، استادیار دانشگاه پیام نور، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه لیموژ فرانسه. (نویسنده مسئول