بر اساس نویسندگان

آ

 • آشوری، محمد [1] -
 • آشوری، محمد [1] استاد دانشکده حقوق و علوم و سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. (نویسنده مسئول)
 • آشوری، محمد [1] استاد، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران. m-ashouri@srbiau.ac.ir
 • آشوری، محمد [1] استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور): m-ashouri@srbiau.ac.ir
 • آشوری، محمد [1] استاد گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آقایی، یحیی [1] دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. (مسئول مکاتبات)
 • آقاسی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Aghasi_m2016@yahoo.com
 • آقایی میبدی، حسین [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران. hosein.meybodi@gmail.com
 • آقایی‌نیا، حسین [1] دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ا

ب

پ

ت

ج

 • جاوید، احسان [1] -
 • جاودانی مقدم، مهدی [1] ندارد
 • جعفر پور، کوروش [1] ندارد
 • جلالی، حسین [1] دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • جلالی، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • جلالی، محمد [1] استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. mdjalali@gmail.com
 • جلالی، محمدرضا [1] عضو باشگاه پژوهشگران و نخبه دانشگاه آزاد اسلامی اراک، مرتبه علمی مربی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی (نویسنده عهده دار مقاله)
 • جلالی، محمود [1] دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران. (استاد مشاور): dm_jalali@yahoo.com
 • جلال پور، شهره [1] ندارد
 • جلال پور، شیوا [1] ندارد
 • جمالی، جعفر [2] -
 • جمالی، جعفر [1] استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • جمالی، جعفر [1] استادیار ، گروه حقوق خصوصی ،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). jafar.jamali@gmail.com
 • جمالی، جعفر [1] عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک.
 • جمالی، جعفر [1] عضو هیئت علمی گروه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک. (نویسنده مسئول)
 • جمالی، حمید رضا [1] ندارد
 • جنیدی، لعیا [1] دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ljoneydi@yaho.com
 • جنیدی، لعیا [1] گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و دانشیار دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول) ljoneydi@yahoo.com
 • جنیدی، لعیا [1] دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جوادی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • جوادی، هدایت الله [1] رئیس شعبه چهار دادگاه تجدید نظر استان تهران و مدرس دانشگاه. (نویسنده مسئول)
 • جوادی، هدایت الله [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران. h.javadi34@yahoo.com
 • جوانمردی، محمد [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران. (نویسنده مسئول) ir.javanmardi@gmail.com

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

 • شادمان فر، محمد رضا [1] استادیار دانشکده حقوق، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول).
 • شایگان، فرهاد [1] ندارد
 • شامبیاتی، هوشنگ [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی shambayatihooshang@gamail.com
 • شاملو، باقر [1] دانشیار گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • شاملو، باقر [1] دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: baghershamloo@gmail.com
 • شریف شاهی، محمد [1] استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): rasashahi@gmail.com
 • شریف شاهی، محمد [1] استادیار گروه حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. rasashahi@ gmail.com
 • شریفی طراز کوهی، حسین [1] دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه ، تهران، ایران .(نویسنده مسئول)
 • شیروی، مهسا [1] -
 • شیروی، مهسا [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • شعبانی، امید [2] -
 • شفیعی، سید محمد فرخ رضا [1] دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. (عهده دار مکاتبات): smfr.shafiee@gmail.com
 • شفیع زاده، حمید [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.
 • شکری، طاهره [1] دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)Email: Lawful8411@yahoo.com
 • شکری، طاهره [1] دانشجوی دکترا دانشگاه بین المللی قشم. (نویسنده مسئول).
 • شکرچی زاده، محسن [1] استادیار،حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. mohsen.shekarchi@gmail.com
 • شمس، عبدالله [1] استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول). shams@derakpub.com
 • شمسالدینی، علی [1] ندارد
 • شمعی، محمد [1] دکتری حقوق عمومی، واحد اصفهان (خوارسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. shamei_ shamei@yahoo.com
 • شهبازی نیا، مرتضی [1] -
 • شهلا، مهدی [1] استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

ص

 • صادقی، محمد [1] استادیار پژوهشکده مطالعاتی و تحقیقاتی هرمز- دانشگاه هرمزگان ( نویسنده مسئول)
 • صادقی دهصحرایی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • صالحی، اکرم [1] -
 • صالحی، معصومه [1] -
 • صالحی نیا، حسین [1] کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • صانعی، مهدیه [1] **دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
 • صبوحی، مهدی [1] ندارد
 • صعیدی، یاسین [1] استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران (استاد مشاور). yasinsaeedi@yahoo.com
 • صعیدی، یاسین [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • صفایی، سید حسین [1] استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (استاد مشاور): h-safaie@srbiau.ac.ir
 • صفاری، علی [1] -
 • صفاری، علی [1] دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • صفاری، علی [1] استادیارگروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): alisaffary2020@gmail.com
 • صفرپور، مهدی [1] ندارد
 • صفری کاکرودی، عابدین [1] استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.
 • صقری، محمد [1] گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و استادیار دانشگاه علوم قضایی. dr.msaghri@yahoo.com
 • صلاحی، سهراب [1] سهراب صلاحی، استاد یار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران. salahi.sohrab@gmail.com
 • صلاحی، ملک یحیی [1] ندارد
 • صمدی پور، راضیه [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • صوفی جان، شیدا [1] دادیار دادسرای عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور.

ط

ع

 • عابدی، مهدی [2] ندارد
 • عابدینی، فرهاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
 • عابدینی سعدآباد، فرهاد [1] کارشناسی ارشد حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی.
 • عباسی، عباس [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد اصفهان (خوارسگان) دانشگاه آزاداسلامی، اصفهان، ایران.
 • عباسیان، رضا [1] گروه حقوق خصوصی واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آّباد، ایران. abbasian_reza37@yahoo.com
 • عباسلو، بختیار [1] استادیار مدعو گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عراقی، شادروان عزت الله [1] شادروان استاد و عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)
 • عراقی، عزت الله [1] هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • عربیان، اصغر [1] استادیار،گروه فقه وحقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. a.arabian42@gmail.com
 • عیسی وند، لیلا [2] -
 • عظیمیان، عسل [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی، گروه حقوق جزا وجرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • عقیلی، سید وحید [1] -
 • علی پور، محمدرضا [1] استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول).
 • علیخانی، صادق [1] دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • علی عسگری زمانی، محمد مهدی [1] دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

غ

 • غریبه، علی [1] ندارد
 • غلامی، حسین [1] دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران(استاد مشاور). yahoo.com@ Gholami1970

ف

ق

ک

 • کارگری، نوروز [1] استادیار،دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول): nouroozk@gmail.com
 • کاظمی، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Zahrakazemi88@yahoo.com
 • کاظمی، علی اصغر [1] ندارد
 • کاظمی، محمد رضا [1] استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): mrkazemigolvardi1348@yahoo.com
 • کاظمی زند، علی اصغر [1] استاد روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کاظمی فروشانی، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
 • کیانی، مهرزاد [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کاوه پیشقدم، محمد کاظم [1] ندارد
 • کریم زاده، بیاض [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
 • کلانتری، کیومرث [1] دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسئول)
 • کلاه چیان، محمود [1] ندارد
 • کیهان پور، مونا [1] دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • کیوانی، میترا [1] دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی.
 • کوشا، جعفر [1] ندارد
 • کوشکی، مصطفی [1] دانشجو کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران. (نویسنده مسئول)
 • کونانی، سلمان [1] استاد یار گروه حقوق جزا ، دانشکده حقوق ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران .( استاد راهنما ونویسنده مسئول )

گ

 • گرامی، حسین [1] دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
 • گلخندان، سمیرا [1] استادیار حقوق جزا و جرم شناسی و عضوهیأت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. S.golkhandan@gmil.com
 • گل خندان، سمیرا [1] حقوق جزا و جرم شناسی. دانشکده حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین . خمین . ایران
 • گلدوزیان، ایرج [1] استاد بازنشسته گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران. joldoz@ut.ac.iu
 • گلدوست جویباری، رجب [1] دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.( استاد راهنما و نویسنده مسئول). yahoo.com @ rajabgoldoust
 • گلستانی، محمود [1] -
 • گودرزی، شهره [1] کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
 • گوهری مقدم، ابوذر [1] ندارد

ل

م

ن

 • ناجی زواره، مرتضی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • نادری، علی [1] کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. (نویسنده مسئول)
 • نادریان جهرمی، مسعود [1] دانشیار گروه مدیریت علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه دولتی اصفهان، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): m.naderian@spr.ui.ac.ir
 • نازلیان، مهناز [1] ندارد
 • ناطق نوری، سوده [1] ندارد
 • ناطق نوری، سوده [1] دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • نیاورانی، صابر [1] استادیارگروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(استاد مشاور )
 • نصیر، مژگان [1] کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران. mozhgan.nasir68@gmail.com
 • نصیری اقدم، رضا [1] دانشجوی دوره کارشناسی ارشد،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نصراللهی، سلمان [1] دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. salamannasrollahi@yahoo.com
 • نصرالهی، علی [1] کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)
 • نصیری لاریمی، رضا [1] استادیار حقوق بین‌الملل واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدی ساری. ساری، ایران
 • نعمتی، اکرم [1] -
 • نقوی، سیدحسین [1] ندارد
 • نقوی، مهدی [1] استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • نقوی، مهدی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) خوراسگان، ایران. (نویسنده مسئول)
 • نیکخواه، رضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری ارومیه
 • نیک سرشت، اصغر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، ایران. ( استاد مشاور) . Nikseresht66@yahoo.com
 • نیکوند، شکرالله [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
 • نیکوند، شکراله [1] ندارد
 • نیکوند، شکراله [1] -
 • نیکوند، شکراله [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
 • نیکوند، شکراله [1] استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) dr.nikvand@yahoo.com
 • نوابی مقدم، زینب [1] دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • نوابی مقدم، زینب [1] دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
 • نوریان، ایوب [1] دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • نورشرق، جمشید [1] ندارد
 • نوری فرد، فاطمه [1] ندارد
 • نوروزی، بهروز [1] دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوروزی، عزیزاله [1] گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
 • نوروزی، قدرت الله [1] استادیار حقوق عمومی،گروه حقوق،دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران، استاد مشاور. gh.noroozi@ase.ui.ac.ir

و

ه

ی

 • یاقوتی، ابراهیم [1] عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران.
 • یحیی صلاحی، ملک [1] ندارد
 • یزدانی، حکیمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. hakime.yazdani@gmail.com
 • یزدانی، رسول [1] دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. rasoulyazdani1348@yahoo.com
 • یزدانیان، علیرضا [2] ندارد
 • یعقوب پور، رزا [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. roza.yp81@gmail.com
 • یوسفی، محمدرضا [1] دانشجوی مقطع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بخش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • یوسف زاده، علی [1] استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ایران (استاد راهنما و نویسنده مسئول). ali.yosef146@yahoo.com
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق، الهیات وعلوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسوول):
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): a_yousefi_2005@yahoo.com
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از کشور روسیه، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسوول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] . استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکترای حقوق خصوصی از کشور فرانسه،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
 • یوسفی صادقلو، احمد [1] دکتری حقوق خصوصی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی
 • یوسفی صادقلو، مهدی [1] *. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، استادیار دانشگاه پیام نور، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه لیموژ فرانسه. (نویسنده مسئول