دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، زمستان 1383، صفحه 7-194