دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 (پیاپی 15 بهار وتابستان1390)، تابستان 1390، صفحه 11-172 
3. مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها در حقوق محیط‌زیست

صفحه 75-92

سید عباس پورهاشمی؛ مریم السادات موسوی