دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 (پیاپی 19 بهار و تابستان 1392)، تابستان 1392، صفحه 1-122 
2. ماهیت تهدید نرم، ابعاد و ویژگی‌ها

صفحه 25-43

سید وحید عقیلی؛ فرحناز مصطفوی