دوره و شماره: دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، بهار 1394، صفحه 11-127 
2. تأثیر زندان بر تکرار جرم زنان

صفحه 39-59

شهلا معظمی؛ مهسا شیروی؛ معصومه صالحی