دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 (پیاپی 25 ) - شماره پیاپی 25، پاییز 1394 
1. بازشناسی اطلاعات نهانی و قلمروی آن در نظام حقوقی ایران

صفحه 11-31

جعفر جمالی؛ سمیه سادات آقا میری؛ فرهاد عابدینی سعدآباد؛ الهام سلیمان دهکردی