دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 (پیاپی 29) - شماره پیاپی 29، پاییز 1395 
3. اتا نازی یا قتل از روی ترحم

صفحه 45-52

هدایت الله جوادی؛ مهدی نقوی