دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 (پیاپی 31) - شماره پیاپی 31، بهار 1396 
6. تأثیر استراتژی های تجاری شرکت های بیمه بر توسعه محصول جدید

صفحه 153-176

راضیه صمدی پور؛ علی خوش اخلاق؛ حمید شفیع زاده