دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 (پیاپی 32) - شماره پیاپی 32، تابستان 1396 
3. پراگماتیسم سیاست جنایی مشارکتی درقبال خشونت علیه زنان

صفحه 56-83

عسل عظیمیان؛ باقر شاملو؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا