دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 (پیاپی35) - شماره پیاپی 35، بهار 1397، صفحه 11-137 
2. اصل بی طرفی دادرس و قواعد ناشی از آن

صفحه 33-48

اصغر حاجی محمدی؛ گودرز افتخار جهرمی؛ لعیا جنیدی؛ مهدی شهلا


3. شرایط انتقال غیرارادی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 49-67

حسین جلالی؛ شادروان عزت الله عراقی؛ محمد رضا پیرهادی؛ بختیار عباسلو