دوره و شماره: دوره 15، شماره 2(پیاپی40) - شماره پیاپی 40، تابستان 1398، صفحه 11-123 
3. پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی

صفحه 57-76

سعادت سلاجقه؛ شهرام ابراهیمی؛ علیرضا سایبانی


6. بررسی چالش‌های داوری الکترونیکی

صفحه 123-150

ابراهیم یاقوتی؛ میترا کیوانی