دوره و شماره: دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، بهار 1399، صفحه 11-182 
1. آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی

صفحه 11-32

علیرضا باوی؛ رجب گلدوست جویباری؛ حسین غلامی


2. فرزندخواندگی در پرتو قوانین داخلی و رویه قضائی محاکم انگلستان

صفحه 33-52

شیرین بشیر تاش؛ گودرز افتخار جهرمی؛ سید حسین صفایی


6. رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

صفحه 133-156

سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی