دوره و شماره: دوره 16، شماره 2(پیاپی44) - شماره پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 11-185 
4. تحول مفهوم قرارداد به تاثیر از نقش دولت در نظام حقوقی ایران

صفحه 89-116

میترا اسماعیلی؛ علی رادان جبلی؛ منوچهر توسلی نائینی


5. بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت‌ها در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه

صفحه 117-140

عباسعلی قربانیان؛ علی مزیدی شرف آبادی؛ سید مهدی منصوری


6. بررسی ماهیت حقوق انتقال اعتبار اسنادی

صفحه 141-166

محمد رضا سهامی؛ مسعودرضا رنجبر؛ حکمت اله عسکری؛ رضا زارعی


7. مقایسه شهادت بانوان در دو نظام حقوقی ایران و مصر

صفحه 167-185

معصومه مرادی؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی