مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (JLAP) - اهداف و چشم انداز