راهنمای نویسندگان

مقالات تهیه شده با رعایت نکات ذیل به طور کامل، الزاما از طریق سامانه ارسال گردد.

- نویسندگان مقاله فقط دونفر می توانند باشند که حتما یکی از نویسندگان باید هیات علمی دانشگاه باشد. در صورتیکه مقاله مستخرج از رساله دکتری باشد تعداد نویسندگان محدودیت ندارد وبایدسمت اساتید در هنگام بارگذاری مقاله مشخص باشد.

- مقاله نباید کمتر از 10 صفحه و بیشتر از 15 باشد.

-فایل های ذیل الزاما در سامانه بارگزاری شود:

1- درخواست مکتوبی که عنوان مقاله و نام نویسنده (یا نویسندگان) در آن مشخص شده باشد و به تأیید هر یک از آنها نیز رسیده باشد، ارسال گردد.

2-فایل اصلی مقاله بدون نام نویسنده(گان) مشتمل بر عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی ، چکیده فارسی و انگلیسی(150 تا 250 کلمه)، کلیدواژگان به فارسی و انگلیسی(3 تا 5 کلمه)

3- فایل مشخصات نویسنده(گان) مشتمل بر نام و نام خانوادگی، سمت(نمایه علمی) و آدرس پستی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی به ترتیب و با تعیین نویسنده مسئول

4-از آنجا که یکی از نویسندگان مقاله باید از اعضای هیات علمی باشند، ضروری است تصویر آخرین حکم کارگزینی خود را بارگزاری نمایند. ارسال آخربن حکم کارگزینی برای تمامی اساتید الزامی است.

-نویسنده ای که مقاله را از طریق سامانه ارسال می کند، به عنوان نویسنده «عهده دار مقاله» (corresponding author) در سامانه ثبت می شود و مکاتبات مجله صرفا از طریق ایشان انجام می گیرد تا به اطلاع سایرین نیز برسد.

-برای مشخص کردن قسمت های مختلف در متن اصلی مقاله از اعداد به عنوان مثال 1 ، 1-1 و ..... استفاده گردد.

-مقاله با فونت میترا 12 تایپ شود.

-ارجاع به منابع، به روش درون متنی؛ به صورت (نام نویسنده، سال انتشار، صفحه) درج گردد.

-در صورت تکرار منبع فارسی بلافاصله پس از ذکر اولیه آن در همان صفحه و بدون تغییر در صفحه ذکر کلمه همان کفایت می کند و در صورت تکرار در صفحه دیگر یا تغییر صفحه کلمه همان به همراه درج صفحه قید شود.

-در صورت تکرار منبع فارسی پس از منابع دیگر، فقط ذکر نام خانوادگی صاحب اثر و ذکر کلمه پیشین و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-در صورت تکرار بلافاصله منبع لاتین، ذکر کلمه .Ibid و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-در صورت تکرار منبع لاتین پس از منابع دیگر، ذکر نام خانوادگی نویسنده و سپس ذکر کلمه .op.cit و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

-تمام منابع ذکر شده در متن مقاله، به ترتیب حروف الفبا با شماره گذاری داخل متن (به طور مثال 1-) منظم  گردیده و در انتهای کار آورده شود.

-کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، «عنوان کتاب»، نام مترجم( در صورت ترجمه بودن)، شماره جلد، ناشر، نوبت چاپ، سال انتشار

-مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، «عنوان مقاله»، نام مجله، ناشر، شماره مجله، ماه یا فصل انتشار، سال انتشار

توجه: در صورت وجود چند نویسنده (در مورد کتاب و یا مقاله) پس از نوشتن نام خانوادگی و نام اولین نویسنده، برای هر یک از نویسندگان دیگر، ابتدا نام و سپس نام خانوادگی آنها نوشته خواهد شد. قبل از نوشتن نام نویسنده آخر در منابع فارسی حرف «و» و در منابع لاتین علامت «&» خواهد آمد.

-مقاله ارسال شده در هیچ سمیناری(داخلی، ملی یا بین المللی) ارایه نگردیده باشد و یا در هیچ نشریه ای (داخلی، ملی و یا بین المللی) قبلا چاپ و یا همزمان، به نشریه های دیگر فرستاده نشده باشد.

-محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد(تشخیص این مورد با هیات تحریریه است.

-نظرات داوران محترم به منزله پذیرش نهایی مقاله نیست و هیات تحریریه در قبول یا رد و همچنین حذف یا اصلاح مقاله های دریافت شده آزاد است.

-مقاله ترجمه پذیرفته شده نیست.