اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی زارع

حقوق خصوصی استادیار

a-zare.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
alizareatsrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد آشوری

حقوق جزا و جرمشناسی استاد

m-ashouri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
m-ashouriatsrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

معصومه عبدالوهابی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی کارشناس امور پژوهشی

mabdolvahabyatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد آشوری

حقوق جزا و جرمشناسی استاد گروه حقوق دانشگاه تهران

m-ashouri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
m-ashouriatsrbiau.ac.ir

دکتر گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g-jahromi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
g_eftekharatsbu.ac.ir

دکتر سیدحسین صفائی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه تهران

h-safaie.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
h-safaieatsrbiau.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawathotmail.com

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه تهران

abkarimiatut.ac.ir

دکتر علی زارع

حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

a-zare.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
alizareatsrbiau.ac.ir

دکتر سیدعباس پورهاشمی

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو دانشگاه یوکم کانادا

a-pourhashemi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
a-poorhashemiatsrbiau.ac.ir

دکتر محمدجواد شریعت باقری

حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

m-shariatbaqeri-law.iauctb.ac.ir/faculty
moh.shariat_baqeriatiauctb.ac.ir

دکتر نسرین مصفا

حقوق بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

nmosaffaatut.ac.ir

دکتر محمدعلی مهدوی ثابت

حقوق جزا و جرمشناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

m-mahdavisabet.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
m-mahdavisabetatsrbiau.ac.ir

دکتر صابر نیاورانی

حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

s-niavarani.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
s-niavaraniatsrbiau.ac.ir