اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی زارع

استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

faculty.srbiau.ac.ir/a-zare/fa
alizaresrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد آشوری

استادحقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mashoori
m-ashourisrbiau.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر معصومه عبدالوهابی

دکتری جامعه شناسی توسعه اقتصادی کارمند واحد علوم تحقیقات

mabdolvahabyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g-jahromi.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
g_eftekharsbu.ac.ir

دکتر سیدحسین صفائی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

h-safaie.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
h-safaiesrbiau.ac.ir

دکتر ابراهیم بیگ زاده

حقوق بین الملل استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

beigzadehlawhotmail.com

دکتر عباس کریمی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~abkarimi
abkarimiut.ac.ir

دکتر نسرین مصفا

حقوق بین الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

nmosaffaut.ac.ir

دکترنجادعلی الماسی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

دکتر فیروز محمودی جانکی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیارحقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
و رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی

firouzmahmoudiut.ac.ir

دکتر بهزاد رضوی فرد

حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه پواتیه فرانسه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

bzoudlaw.110gmail.com