مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (JLAP) - واژه نامه اختصاصی