مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (JLAP) - اصول اخلاقی انتشار مقاله