دوره و شماره: دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، تابستان 1384، صفحه 5-234