دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (پیاپی 12 پاییز و زمستان 1388)، زمستان 1388، صفحه 11-224 
5. بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب

صفحه 125-148

داوود بزرگمهر؛ علیرضا یزدانیان