دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 1-107 
3. نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران

صفحه 43-56

صادق زیباکلام؛ مهدی صبوحی؛ علی بهرامی؛ حسن رنجبر کهن