دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 (پیاپی 18 پاییز و زمستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 1-142