دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 (پیاپی 20 پاییز و زمستان 1392)، پاییز 1392، صفحه 1-150 
3. حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی

صفحه 57-86

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


6. رهن اسناد تجاری در حقوق ایران

صفحه 123-150

رامین پور سعید؛ زهرا داودی