نویسنده = ���������������� ��������������
بررسی رکن روانی جنایات بین‌المللی در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 37-67

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ حسین آقایی جنت مکان


فلسفه کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 11-40

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری