نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بایسته‌های نظری تقلب نسبت به قانون از منظر حقوق ایران

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 67-85

حسین کاظمی فروشانی؛ محسن قدیر


مبانی داوری تجاری در فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل

دوره 15، شماره 3(پیاپی41)، مهر 1398، صفحه 11-30

محسن قدیر؛ حسین کاظمی فروشانی