نویسنده = ������������������ ������ ��������������
عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 3(پیاپی49)، مهر 1400، صفحه 11-32

فرزاد مسعودی؛ سید نصرالله ابراهیمی؛ مصطفی ماندگار؛ مسعودرضا رنجبر