نویسنده = ���������������� ��������
حدود تاثیر شرط مسئولیت بدون تقصیر بر مستأجر

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 121-135

10.30495/jlap.2022.65568.1640

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ هنگامه غضنفری؛ جمشید میرزایی


شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 135-154

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ فیروز احمدی