نویسنده = ������������ ������ ��������������
شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه

دوره 15، شماره 4(پیاپی42)، دی 1398، صفحه 135-154

حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ فیروز احمدی