نویسنده = ������������������ ��������������
رژیم بین‌المللی حقوق هوانوردی؛ بایدها و نبایدها

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 11-34

10.30495/jlap.2022.19054

حمیدرضا سیدی؛ سیدباقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


پیشگیری غیرکیفری از جرایم اقتصادی در کنوانسیون مریدا

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 37-60

مهدی مرجانی؛ سیدباقر میرعباسی