نویسنده = ������������ ���������������� ������
آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 11-32

علیرضا باوی؛ رجب گلدوست جویباری؛ حسین غلامی