نویسنده = ������������ ����������������
عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 3(پیاپی49)، مهر 1400، صفحه 11-32

فرزاد مسعودی؛ سید نصرالله ابراهیمی؛ مصطفی ماندگار؛ مسعودرضا رنجبر


بررسی ماهیت حقوق انتقال اعتبار اسنادی

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 141-166

محمد رضا سهامی؛ مسعودرضا رنجبر؛ حکمت اله عسکری؛ رضا زارعی