نویسنده = ���������� ������������ ������ ����������������
رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 133-156

سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی