نویسنده = ���������� �������������� ������������
تحول مفهوم قرارداد به تاثیر از نقش دولت در نظام حقوقی ایران

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 89-116

میترا اسماعیلی؛ علی رادان جبلی؛ منوچهر توسلی نائینی