نویسنده = ������������ ��������������
فلسفه کیفر حبس در نظام تقنینی معاصر ایران

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 11-40

جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری