نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 107-125

10.30495/jlap.2022.19053

سید علی ربانی موسویان؛ علیرضا میلانی


مطالعه موردی سقط جنین عمدی " حضرت محسن" از منظر فقه و حقوق کیفری و آثار مترتب برآن

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 115-143

رقیه نصیری؛ سید علی ربانی موسویان