نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 87-113

مهرداد توحیدی؛ محمد شریف شاهی؛ سید محمد صادق احمدی؛ سعید دائی کریم زاده