نویسنده = ���������� ������ ������������ ������
بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت‌ها در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 117-140

عباسعلی قربانیان؛ علی مزیدی شرف آبادی؛ سید مهدی منصوری