نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
بررسی رکن روانی جنایات بین‌المللی در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 37-67

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ حسین آقایی جنت مکان