نویسنده = ������������������ ������������
ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری در حقوق جزای اسلامی

دوره 16، شماره 3(پیاپی45)، مهر 1399، صفحه 41-65

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میرابراهیمی