نویسنده = ������������ ������
بررسی ماهیت حقوق انتقال اعتبار اسنادی

دوره 16، شماره 2(پیاپی44)، شهریور 1399، صفحه 141-166

محمد رضا سهامی؛ مسعودرضا رنجبر؛ حکمت اله عسکری؛ رضا زارعی