نویسنده = ������������ �������� ����������
شور داوران و نظارت قضایی بر آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 127-146

بی بی فاطمه برومند؛ مرتضی شهبازی نیا؛ اصغر عربیان