نویسنده = �������������� ������ �������� ��������
مقبولیت کیفر در نظام عدالت کیفری

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 137-158

10.30495/jlap.2022.67203.1664

حمید قربان پور؛ سید محمد مهدی ساداتی؛ علی جمادی