نویسنده = ������ �������� ������������������ ������������
قانون حاکم بر تعهدات در عقود الکترونیکی

دوره 18، شماره 2(پیاپی52)، تیر 1401، صفحه 159-172

10.30495/jlap.2022.67334.1666

رحیم عبدلی؛ طیب افشارنیا؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی