نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
نقد و بررسی تبصرۀ 2 مادۀ 295 قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 8 بهار وتابستان1387)، تیر 1387، صفحه 39-52

رامین پورسعید؛ مریم محمدی نوقی زاده