نویسنده = ������������������ ��������
بررسی علل شکست سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران

دوره 11، شماره 1( پیاپی 23 )، اردیبهشت 1394، صفحه 11-38

لیلا عیسی وند؛ محمد توحیدفام


بازاندیشی تئوریک و عملی کمونیسم در فروپاشی شوروی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 21 بهار و تابستان 1393)، خرداد 1393، صفحه 51-70

محمد توحیدفام؛ اکرم صالحی


فمینیسم پست‌مدرن و تحول در مفهوم دموکراسی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 17 بهار و تابستان 1391)، مرداد 1391، صفحه 61-86

لیلا عیسی وند؛ محمد توحیدفام


نئولیبرالیسم و همگرایی جهانی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، مرداد 1388، صفحه 65-86

محمد توحیدفام؛ نیلوفر طهران یزاده